پروفایل

  • ، رییس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1397←1398
  • ، معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1396←1397
  • ، معاون علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی 1392←1394
  • ، سرپرست گروه معارف اسلامی دانشگاه تهران 1391←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی