سیدحسین مرجانمهر

سیدحسین مرجانمهر،

دانشیار
دانشکده دامپزشکی
گروه پاتولوژی
Scopus
  • 161 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

پروفایل

  • عضو هییت ممتحنه آزمون بورد تخصصی-تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران-در رشته پاتولوژی 1395←1395
  • مشاور پاتولوژی مرکز آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو – وزارت بهداشت ، درمان ، وآموزش پزشکی 1394←1394
  • مشاور پاتولوژی مرکز آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو – وزارت بهداشت ، درمان ، وآموزش پزشکی 1393←1393
  • استاد راهنمای دانشجویان ورودی 1392 دوره دکتری عمومی 1392←1398
  • مشاور پاتولوژی مرکز آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو – وزارت بهداشت ، درمان ، وآموزش پزشکی 1392←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، پاتولوژی

1368 ← 1375

دکتری عمومی ، تهران ، دامپزشکی

1360 ← 1368

فعالیت های علمی