حسین محمودیان

حسین محمودیان،

دانشیار
  • ، عضو شورای پژوهشی موسسه مطالعات و مدیریت تخصصی جمعیت کشور
  • ، عضو کمیته تدوین واژه‌نامه‌ی آمار رسمی پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • ، عضو گروه علوم اجتماعی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) 1395←1397
  • ، عضو کمیته علمی هشتمین همایش انجمن جمعیت‌شناسی ایران 1395←1395
  • ، عضو کمیته تدوین واژه‌نامه‌ی آمار رسمی پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران 1395←1400
  • ، مدیر گروه جمعیت شناسی 1394←1394
  • ، عضو شورای پژوهشی موسسه مطالعات و مدیریت تخصصی جمعیت کشور 1393←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.Sc ، تربیت مدرس ، جامعه شناسی

1107 ← 1370

کارشناسی ، تهران ، علوم اجتماعی

1107 ← 1366

Ph.D ، نشنال استرالیا ، جمعیت شناسی

1107 ← 1376

فعالیت های علمی