حسین محمودی داریان

حسین محمودی داریان،

استادیار
 • ، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
شماره تماس : 02161113598
اتاق : 313
Scopus
 • 69 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۷
Google Scholar
 • 132 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

پروفایل

 • ، استاد رهنمای دانشجویان دانشکده علوم مهندسی 1396←1398
 • ، عضو شورای برنامه ریزی آموزشی کمیسیون فنی 1396←1398
 • ، عضو شورای آموزشی دانشکده علوم مهندسی 1396←1398
 • ، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم مهندسی 1396←1399
 • ، داوری سومتن کنفرانس علوم مهندسی 1395←1395
 • ، استاد راهنمای گروه علوم پایه و رشته علوم مهندسی 1391←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

1383 ← 1389

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

1381 ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک

1377 ← 1381

فعالیت های علمی