حسنعلی لقائی

حسنعلی لقائی،(بازنشسته)

دانشیار
پردیس هنر های زیبا / دانشکده شهرسازی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، فلورانس ، معماری

1107 ← 1970

Ph.D ، میلان ، شهرسازی

1107 ← 1974

فعالیت های علمی