حسنعلی لقائی

حسنعلی لقائی،(بازنشسته)

دانشیار
پردیس هنر های زیبا / دانشکده شهرسازی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، میلان ، شهرسازی

… ←

دکتری ، فلورانس ، معماری

… ←

فعالیت های علمی