حسن کامران دستجردی

حسن کامران دستجردی،

دانشیار
 • عضو شورای سیاست گذاری کنگره جغرافیدانان
 • کمیته علمی کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
 • رییس انجمن جغرافیای ایران
دانشکده جغرافیا
جغرافیای سیاسی
Google Scholar
 • 8 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

پروفایل

 • رییس انجمن جغرافیای ایران 1400←…
 • عضو شورای سیاست گذاری کنگره جغرافیدانان 1399←…
 • کمیته علمی کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام 1399←…
 • عضویت هیات امنای صنعتی دانشگاه اصفهان 1390←1394
 • عضویت هیات امنای دانشگاه اصفهان 1384←1388
 • ریاست انجمن جغرافیایی ایران 1379←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، جغرافیا

… ← 1352

M.S ، تربیت مدرس ، جغرافیا

… ← 1368

Ph.D ، تربیت مدرس ، جغرافیای انسانی

… ← 1373

فعالیت های علمی