حسن جعفری تبار

حسن جعفری تبار،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352
اتاق : 363
Google Scholar
  • 38 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1374 ← 1380

فعالیت های علمی