هما ایرانی بهبهانی

هما ایرانی بهبهانی،(بازنشسته)

استاد
  • معاون کمیته علمی بین المللی منظر فرهنگیICOMOS-IFLA
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹

پروفایل

  • معاون کمیته علمی بین المللی منظر فرهنگیICOMOS-IFLA 1395←…
  • عضویت در شورای تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی 1393←1395
  • رئیس کمیته منظر فرهنگی 1391←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه فلورانس ، معماری

1345 ← 1355

فعالیت های علمی