هما ایرانی بهبهانی

هما ایرانی بهبهانی،

استاد
  • ، Vice President
  • ایران ، معاون کمیته علمی بین المللی منظر فرهنگیICOMOS-IFLA
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index

پروفایل

  • ایران ، معاون کمیته علمی بین المللی منظر فرهنگیICOMOS-IFLA 1395←…
  • دانشگاه تهران ، عضویت در شورای تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی 1393←1395
  • ایکوموس ایران ، رئیس کمیته منظر فرهنگی 1391←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه فلورانس ، معماری

1345 ← 1355

فعالیت های علمی