حمیده امینی

حمیده امینی

مرتبه علمی : استادیار
 • فعالیتهای آزمایشگاهی در آزمایشگاه سن یابی به روش لومینسانس نوری
 • عضویت در شورای علمی مرکز لرزه نگاری کشور
موسسه ژئو فیزیک
شماره تماس : 02161118266
Google Scholar
 • 192 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پروفایل

 • شرکت در جلسه سخنرانی و مصاحبه برای جذب هیأت علمی در گروه زلزله شناسی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 1401←1401
 • عضویت در شورای علمی مرکز لرزه نگاری کشور 1401←…
 • خود مراقبتی 1400←1400
 • فعالیتهای آزمایشگاهی در آزمایشگاه سن یابی به روش لومینسانس نوری 1400←…
 • گسترش پژوهش، اشاعه کاربردها و معرفی توانایی های ژئوفیزیک (همکاری در برپایی، داوری مقالات و ...) 1400←1401
 • فعالیت های گروهی و تیم سازی 1400←1400
 • مدیریت و راهبری پژوهش های دانشجویی 1400←1400
 • کارآفرینی و مهارت های کسب و کار 1400←1400
 • بهداشت، ایمنی و محیط زیست 1400←1400
 • مهارت های فعالیت های بین المللی 1399←1399
 • پروژه یابی، ارتباط با صنعت و نهاد اجرایی 1399←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ، ژئوفیزیک (زلزله شناسی)

… ←

Ph.D ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، ژئوفیزیک (زلزله شناسی)

… ←

B.S ، خوارزمی ، زمین شناسی

… ←

Postdoctoral ، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ، ژئوفیزیک (زلزله شناسی)

… ←