حسنعلی فرجی سبکبار

حسنعلی فرجی سبکبار،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(روستایی)
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 154 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
  • 448 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه فردوسی مشهد ، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

1375 ← 1382

کارشناسی ارشد ، دانشگاه فردوسی ، جغرافیا

1372 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه فردوسی ، جغرافیا

1368 ← 1372

فعالیت های علمی