پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، باکتری شناسی

1387 ← 1390

دکتری عمومی ، تهران ، دکتری عمومی دامپزشکی

1380 ← 1386

کلمات کلیدی