حسن بخشنده امنیه

حسن بخشنده امنیه،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
استخراج معدن
شماره تماس : 82084141
اتاق : 1st floor
Scopus
  • 1199 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
Google Scholar
  • 1786 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

  • سرپرست گرایش استخراج معدن دانشکده مهندسی پردیس دانشکده فنی 1395←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی