اعضای هیات علمی

حسن بخشنده امنیه

حسن بخشنده امنیه،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
استخراج معدن
شماره تماس : 82084141
اتاق : 1st floor
Scopus
  • 1359 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 2134 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

پروفایل

  • سرپرست گرایش استخراج معدن دانشکده مهندسی پردیس دانشکده فنی 1395←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی