حسن بادینی

حسن بادینی،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Diplomat ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1376 ← 1383

M.Sc ، تهران ، حقوق خصوصی

1374 ← 1376

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق قضایی

1370 ← 1374

فعالیت های علمی