پروفایل

  • ، مدیر گروه 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه امام صادق(علیه السلام) ، فلسفه و کلام

1383 ← 1388

فعالیت های علمی