حسین ارزانی

حسین ارزانی

مرتبه علمی : استاد
 • رئیس کارگروه راهبردی تعادل دام ومرتع
 • معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • مجری بازنگری برنامه های درسی رشته مرتع و آبخیزداری
 • ریاست انجمن علمی مرتعداری ایران
 • عضویت هیات ممیزه منطقه البرز
 • عضو کمیسیون تخصصی دانشکده های منابع طبیعی و آب و خاک دانشگاه زابل
 • مجری بازنگری برنامه های درسی دوره کارشناسی مرتع و آبخیزداری و دوره کارشناسی ارشد و دکتری علوم و مهندسی مرتع
 • عضویت هیات ممیزه دانشگاه زابل
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه سمنان
 • رییس کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی منابع طبیعی
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی / احیای‌ مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی‌ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
Scopus
 • 322 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
 • 718 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پروفایل

 • سازمان سنجش 1401←1401
 • عضو هیات ممیزه 1401←1401
 • کارگروه منابع طبیعی شورای برنامه ریزی و گسترش وزرات عتف 1400←1400
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه زابل و عضو کمیسیون تخصصی آب و خاک و منابع طبیعی 1400←1400
 • عضو کمیسیون تخصصی گروه دامپزشکی هیات ممیزه دانشگاه سمنان 1400←1400
 • چهل و نهمین هیات ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی 1400←1400
 • همکاری با سازمان سنجش 1400←1400
 • نظارت و ارزشیابی طرح/ پروژه های تحقیقاتی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1399←1400
 • هیات ممیزه دانشگاه زابل 1398←1400
 • عضو کارگروه تدوین سند مدیریت مراتع کشور 1398←1399
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه سمنان 1398←1400
 • هیات گزارش ملی سیلاب ها 1398←1399
 • عضو کارگروه منابع طبیعی و کشاورزی هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها 1398←1398
 • کارگروه تخصصی منابع طبیعی 1397←1399
 • هیئت مدیره اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی ایران 1397←1399
 • رییس کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی منابع طبیعی 1397←…
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه سمنان 1397←…
 • عضویت هیات ممیزه دانشگاه زابل 1396←…
 • عضو کمیسیون تخصصی دانشکده های منابع طبیعی و آب و خاک دانشگاه زابل 1396←…
 • رئیس گروه تخصصی منابع طبیعی 1396←1398
 • مجری بازنگری برنامه های درسی دوره کارشناسی مرتع و آبخیزداری و دوره کارشناسی ارشد و دکتری علوم و مهندسی مرتع 1396←…
 • عضویت هیات ممیزه منطقه البرز 1395←…
 • ریاست انجمن مرتعداری ایران 1395←1398
 • ریاست انجمن علمی مرتعداری ایران 1395←…
 • ریاست انجمن مرتعداری ایران 1395←1398
 • مجری بازنگری برنامه های درسی رشته مرتع و آبخیزداری 1394←…
 • معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 1394←…
 • رئیس کارگروه راهبردی تعادل دام ومرتع 1393←…
 • سرپرست شعبه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1391←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه نیوساوت ولز ، مرتعداری

1400 ← 1368

Ph.D ، نیو ساوت ولز ، مرتعداری

1368 ← 1373

کارشناسی ارشد ، تهران ، مرتعداری

1365 ← 1368

کلمات کلیدی