حسینعلی عرب

حسینعلی عرب

مرتبه علمی : استاد
 • هیئت مؤسس مؤسسه غیر انتفاعی گلستان
 • عضو کمیسیون تخصصی دامپزشکی دفتر گسترش آموزش عالی و دفتر برنامه ریزی آموزش عالی
 • دبیر شورای نظام دامپزشکی
 • عضو اصلی و مسئول کمیته دارو و مواد مکمل نظام دامپزشکی
 • عضو اصلی کمیته تدوین و آئین نامه ها و مقررات نظام دامپزشکی
 • مسئول بخش فارماکولوژی دانشکده دامپزشکی
 • مسئول راه اندازی مؤسسه پژوهشی دارو و مواد بیولوژیک
 • سرپرست و مسئول راه اندازی موسسه پژوهشی دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
Scopus
 • 626 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

 • رئیس بخش فارماکولوژی 1396←1397
 • سرپرست و مسئول راه اندازی موسسه پژوهشی دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی 1396←…
 • مسئول راه اندازی مؤسسه پژوهشی دارو و مواد بیولوژیک 1396←…
 • عضو اصلی کمیته تدوین و آئین نامه ها و مقررات نظام دامپزشکی 1395←…
 • عضو اصلی و مسئول کمیته دارو و مواد مکمل نظام دامپزشکی 1393←…
 • مسئول گروه علوم پایه شورای برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی 1393←1399
 • هیئت مؤسس مؤسسه غیر انتفاعی گلستان 1387←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه کوئینزلنداسترالیا ، فارماکولوژی

1372 ← 1377

Diplomat ، دانشگاه کوئینزلنداسترالیا ، دیپلمای دانشگاهی علوم دامپزشکی

1371 ← 1373

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دکتری عمومی دامپزشکی

1355 ← 1364

کلمات کلیدی