ایوب حلوائی

ایوب حلوائی،(بازنشسته)

استاد
 • ، عضو شورای آموزشی
 • ، عضو شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی
 • ، معاون آموزشی دانشکده متالورژی و مواد
 • ، عضو کمیته جذب و استخدام
 • ، سرپرست کارگاه ریخته گری دانشکده متالورژی و مواد
 • ، سرپرست گرایش ریخته گری دانشکده متالورژی و مواد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
ریخته گری | جوشکاری
شماره تماس : 82084104
اتاق : -
Scopus
 • 480 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

 • ، سرپرست کارگاه ریخته گری 1393←1393
 • ، سرپرست کارگاه ریخته گری 1393←1395
 • ، سرپرست گرایش ریخته گری 1393←1395
 • ، سرپرست گرایش ریخته گری 1393←1393
 • ، سرپرست کارگاه مدلسازی 1393←1395
 • ، سرپرست کارگاه مدلسازی 1393←1393
 • ، سرپرست کارگاه ریخته گری 1392←1394
 • ، سرپرست کارگاه مدلسازی 1392←1394
 • ، معاون آموزشی دانشکده متالورژی و مواد 1391←1394
 • ، معاون آموزشی دانشکده متالورژی و مواد 1391←1393
 • ، استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر 1391←1393
 • ، استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر 1391←1393
 • ، سرپرست گرایش ریخته گری دانشکده متالورژی و مواد 1391←…
 • ، سرپرست کارگاه ریخته گری 1390←1392
 • ، سرپرست کارگاه مدلسازی 1390←1392
 • ، سرپرست کارگاه ریخته گری دانشکده متالورژی و مواد 1390←…
 • ، عضو کمیته ارزیابی درونی دانشکده متالورژی و مواد 1390←1392
 • ، سرپرست کارگاه ریخته گری 1389←1391
 • ، عضم کمیته تجهیزات آزمایشگاهی 1389←1391
 • ، عضو کمیته کارآموزی و بازدید 1389←1391
 • ، عضو کمیته جذب و استخدام 1389←…
 • ، معاون آموزشی دانشکده متالورژی و مواد 1388←1391
 • ، معاون آموزشی دانشکده متالورژی و مواد 1388←…
 • ، عضو شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی 1388←…
 • ، سرپرست کارگاه ریخته گری 1388←1390
 • ، عضویت در کمیته داوران دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی 1388←1388
 • ، استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر 1386←1388
 • ، عضو شورای آموزشی 1386←…
 • ، سرپرست کارگاه ریخته گری 1386←1388
 • ، سرپرست کارگاه مدلسازی 1385←1387
 • ، سرپرست گرایش ریخته گری 1385←1387
 • ، سرپرست آزمایشگاه جوشکاری 1384←1386
 • ، سرپرست گرایش ارشد ریخته گری 1384←1386
 • ، سرپرست کارگاه ریخته گری 1383←1385
 • ، سرپرست آزمایشگاه جوشکاری 1382←1384
 • ، سرپرست گرایش ارشد ریخته گری 1382←1384

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، بیرمنگام ، مهندسی متالورژی و مواد

1371 ← 1374

M.Sc ، تربیت مدرس ، مهندسی مواد

1361 ← 1365

کارشناسی ، تهران ، مهندسی متالورژی و مواد

1354 ← 1361

فعالیت های علمی