حسینعلی علیخانی

حسینعلی علیخانی،

استاد
  • مدیر گروه رشته علوم کشاورزی(کلیه رشته ها)
  • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه بررسی توانایی علمی گروه خاک شناسی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی
  • مشاور اجرایی و عمرانی پارک علم و فناوری دانشگاه
  • مسئول راه اندازی و سرپرست پردیس علم و فناوری شهید چمران دانشگاه تهران
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم و مهندسی خاک / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 2538 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.