حسینعلی علیخانی

حسینعلی علیخانی،

استاد
  • مدیر گروه رشته علوم کشاورزی(کلیه رشته ها)
  • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه بررسی توانایی علمی گروه خاک شناسی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی
  • مشاور اجرایی و عمرانی پارک علم و فناوری دانشگاه
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم و مهندسی خاک / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 2264 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.