اعضای هیات علمی

زهرا حاجی حسن

زهرا حاجی حسن،

استادیار
  • پروژه یابی، ارتباط با صنعت و نهاد اجرایی
  • بهبود مهارت های معنوی
دانشکده علوم و فنون نوین
مهندسی علوم زیستی | بیوتکنولوژی
شماره تماس : 86093294
اتاق : 332
Scopus
  • 115 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 159 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، بیوشیمی

1383 ← 1388

M.S ، دانشگاه تهران ، بیوشیمی

1379 ← 1382

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی سلولی مولکولی گرایش میکروبیولوژی

1374 ← 1378

کلمات کلیدی