نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ایمان و عقلانیت 2203917 2 36 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/05 (10:30 - 12:00) ترم اول 1400
عقل و دین 2203306 2 35 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/05 (10:30 - 12:00) ترم اول 1400
اعجاز 2203302 2 35 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/02 (10:30 - 12:00) ترم اول 1400
الهیات و مسئله شر (تطبیقی) 2203297 2 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/06 (08:30 - 10:00) ترم اول 1400
الهیات و مسئله شر (تطبیقی) 2203297 2 35 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/06 (08:30 - 10:00) ترم اول 1400
متون فلسفی به زبان خارجی 1 2203040 4 31 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/19 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1399
زبان دین 2203201 2 35 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/13 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1399
زبان انگلیسی پایه 2 2203050 2 31 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) 1399/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
زبان دین 2203918 2 36 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30) 1399/10/27 (14:00 - 15:30) ترم اول 1399
الهیات و مسئله شر (تطبیقی) 2203297 2 35 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30) 1399/11/19 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399
نمایش 10 نتیجه
از 1