حسین آقائی نیا

حسین آقائی نیا،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، حقوق جزا

1355 ← 1359

کارشناسی ارشد ، تهران ، حقوق جزا

1350 ← 1354

کارشناسی ، تهران ، حقوق

1347 ← 1351

فعالیت های علمی