سعید حبیبا

سعید حبیبا،

استاد
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه زنجان
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352
اتاق : -
Google Scholar
 • 1 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

پروفایل

 • عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده حقوق و رابط تخصصی دانشکده 1395←1397
 • معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1395←1398
 • دانشگاه تهران ، عضو ستاد برگزاری بیست و چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه 1394←1394
 • دانشگاه تهران ، عضو کمیته تعیین و تایید حق امتیاز محصول دانشگاه تهران 1394←1396
 • دانشگاه جامع علمی کاربردی ، عضو شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی 1394←1396
 • نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیات ممیزه دانشگاه زنجان 1393←1395
 • عضو شورای حقوقی دانشگاه تهران 1393←1395
 • دانشگاه تهران ، عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی 1393←1395
 • معاونت فرهنگی دانشگاه تهران ، عضم کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران 1393←1394
 • شورای پارک علم و فناوری 1393←1397
 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، عضو کمیته حقوق گروه علوم انسانی شورای برنامه ریزی آمزش عالی 1390←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دهلی ، حقوق

1376 ← 1380

کارشناسی ارشد ، تهران ، حقوق

1374 ← 1376

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق

1364 ← 1370

فعالیت های علمی