حسین صابری ورزنه

حسین صابری ورزنه،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166435

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی