دانشجویان دکتری

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه علامه طباطبایی ، فلسفه وکلام اسلامی

… ← 1384

Ph.D ، تهران ، مدرسی معارف اسلامی

1388 ← 1393

کارشناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، علوم اقتصادی

1368 ← 1372

کلمات کلیدی