پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، مدرسی معارف اسلامی

1388 ← 1393

فعالیت های علمی