هادی عبداللهی

هادی عبداللهی،

استادیار
  • ، معاونت مالی و اداری دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
  • ، سرپرستی گرایش فرآوری مواد معدنی
  • ، معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی معدن
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
فرآوری مواد معدنی
شماره تماس : 82084567
اتاق : 1st floor
Scopus
  • 477 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 640 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

پروفایل

  • ، معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی معدن 1397←…
  • ، سرپرستی گرایش فرآوری مواد معدنی 1396←…
  • سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ، کارشناس مسئول و رئیس گروه کانه آرایی، سازمان زمین شناسی کشور 1383←1391

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی معدن- فرآوری مواد معدنی

1387 ← 1393

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مهندسی معدن- فرآوری مواد معدنی

1382 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز ، مهندسی اکتشاف معدن

1378 ← 1382

فعالیت های علمی