حمید مباشری

حمید مباشری،

استاد
  • عضو کارگروه سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • عضو هیات مدیره انجمن زیست شناسی ایران
  • عضور کارگروه نانوتکنولوژی و تجهیزات پزشکی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • عضو شورای مدیریت انیستیتو زیستمواد دانشگاه تهران- دانشگاه علوم پزشکی تهران
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
شماره تماس : 02161113383
اتاق : -
Scopus
  • 591 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • عضو شورای مدیریت انیستیتو زیستمواد دانشگاه تهران- دانشگاه علوم پزشکی تهران 1398←1401
  • عضو کارگروه سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 1395←…
  • عضو برد زیستمواد دارویی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، ایست انگلیا ، بیوفیزیک

1378 ← 1379

Ph.D ، ایست انگلیا UEA ، بیوفیزیک

1375 ← 1378

M.Sc ، ایست انگلیا UEA ، بیوفیزیک

1373 ← 1375

کارشناسی ، تهران ، زیست شناسی گرایش علوم سلولی ومولکول

1362 ← 1366

فعالیت های علمی