حمید مباشری

حمید مباشری،

استاد
  • ، عضو کارگروه سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • ، عضو هیات مدیره انجمن زیست شناسی ایران
  • ، عضور کارگروه نانوتکنولوژی و تجهیزات پزشکی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
شماره تماس : 02161113383
اتاق : -
Scopus
  • 533 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • ، عضو کارگروه سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 1395←…
  • ، عضو برد زیستمواد دارویی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، ایست انگلیا ، بیوفیزیک

1378 ← 1379

Ph.D ، ایست انگلیا UEA ، بیوفیزیک

1375 ← 1378

M.Sc ، ایست انگلیا UEA ، بیوفیزیک

1373 ← 1375

کارشناسی ، تهران ، زیست شناسی گرایش علوم سلولی ومولکول

1362 ← 1366

فعالیت های علمی