حسین منصوریان

حسین منصوریان،

استادیار
  • دبیر کمیسیون تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری مربوط به کارگروه برنامه ریزی علوم جغرافیایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(شهری)
شماره تماس : 61113682
اتاق : 407
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 38 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 254 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

پروفایل

  • دبیر کمیسیون تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری مربوط به کارگروه برنامه ریزی علوم جغرافیایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1398←…
  • مسئول روابط عمومی دانشکده جغرافیا 1396←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1389 ← 1393

M.Sc ، شهید بهشتی ، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

1386 ← 1389

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جغرافیای انسانی

1383 ← 1386

فعالیت های علمی