گودرز صادقی هشجین

گودرز صادقی هشجین،

استاد
 • عضو انجمن میراث فرهنگی استان اردبیل
 • عضو کارگروه انتصاب واحد استانی دانشگاه جمع علمی کاربردی در اردبیل
 • عضو کمیسیون تخصصی دامپزشکی هیات ممیزه دانشگاه تهران
 • نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه صلاحیت علمی گروه علوم زیستی مقایسه ای
 • عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
شماره تماس : 02161117132
Scopus
 • 638 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

پروفایل

 • عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی 1400←1401
 • نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه صلاحیت علمی گروه علوم زیستی مقایسه ای 1399←1401
 • عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی 1399←1400
 • عضو کمیسیون تخصصی دامپزشکی هیات ممیزه دانشگاه تهران 1398←1400
 • عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی 1398←1399
 • مدیر گروه علوم زیستی مقایسه ای 1397←1399
 • عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی 1397←1398
 • عضو کارگروه انتصاب واحد استانی دانشگاه جمع علمی کاربردی در اردبیل 1396←…
 • عضو انجمن میراث فرهنگی استان اردبیل 1396←…
 • عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی 1395←1396
 • رئیس دانشگاه 1394←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه اوترخت هلند ، فارماکولوژی

1371 ← 1375

دکتری عمومی ، دانشگاه ارومیه ، دامپزشکی

1362 ← 1370

فعالیت های علمی