سعید گیتی پور

سعید گیتی پور،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 345 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 574 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • مشاور امور بین الملل 1394←1397
  • دبیر گرایش مواد زائد جامد 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، سین سیاتی-اوهایو ، مهندسی عمران خاک-محیط زیست

1368 ← 1373

M.S ، سین سیاتی-اوهایو ، مهندسی عمران خاک

1362 ← 1364

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، عمران

1349 ← 1353

فعالیت های علمی