سعید گیتی پور

سعید گیتی پور،

دانشیار
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
  • 178 ارجاعات
  • 6 h-Index

پروفایل

  • دانشگاه تهران ، مشاور امور بین الملل 1394←1397
  • دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران ، دبیر گرایش مواد زائد جامد 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، سین سیاتی-اوهایو ، مهندسی عمران خاک-محیط زیست

1368 ← 1373

M.Sc ، سین سیاتی-اوهایو ، مهندسی عمران خاک

1362 ← 1364

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، عمران

1349 ← 1353

فعالیت های علمی