غلامعلی حسین زاده دهکردی

غلامعلی حسین زاده دهکردی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی
شماره تماس : 82084178
اتاق : 2-612
Scopus
  • 557 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
Google Scholar
  • 786 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران-دانشکده فنی ، مهندسی برق

1376 ← 1381

کارشناسی ارشد ، تهران-دانشکده فنی ، مهندسی برق گرایش بیوالکتریک

1373 ← 1376

کارشناسی ، صنعتی اصفهان ، مهندسی الکترونیک

1368 ← 1372

فعالیت های علمی