غلامحسین ریاضی

غلامحسین ریاضی،

استاد
  • دانشگاه علم و صنعت ایران ، سمینار نقش فیزیک در بیولوژی و زیست شناسی
  • وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، عضو کارگروه زیست فناوری دفتر ارتباط با صنعت
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • بیمارستان میلاد ، سخنران مدعو 1395←1395
  • بیمارستان میلاد ، سخنران مدعو 1395←1395
  • بیمارستان میلاد ، سخنران مدعو 1395←1395
  • وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، عضو کارگروه زیست فناوری دفتر ارتباط با صنعت 1394←…
  • دانشگاه علم و صنعت ایران ، سمینار نقش فیزیک در بیولوژی و زیست شناسی 1393←…
  • شورای راهبری فیزیک و خلقت ، عضو گروه قران و حدیث 1391←1393
  • گروه شهید زین الدین ، عضو کارگروه تخصصی علوم شناختی و کمیته مربوطه 1391←1392
  • شورای راهبری فیزیک و خلقت ، عضو گروه فیزیک و خلقت 1391←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تگزاس ، بیوشیمی

1356 ← 1361

M.Sc ، ENMU ، بیوشیمی

1351 ← 1354

کارشناسی ، تبریز ، شیمی

1345 ← 1349

فعالیت های علمی