غلامحسین ریاضی

غلامحسین ریاضی،(بازنشسته)

استاد
  • ، سمینار نقش فیزیک در بیولوژی و زیست شناسی
  • ، عضو کارگروه زیست فناوری دفتر ارتباط با صنعت
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • ، سخنران مدعو 1395←1395
  • ، سخنران مدعو 1395←1395
  • ، سخنران مدعو 1395←1395
  • ، عضو کارگروه زیست فناوری دفتر ارتباط با صنعت 1394←…
  • ، سمینار نقش فیزیک در بیولوژی و زیست شناسی 1393←…
  • ، عضو گروه فیزیک و خلقت 1391←1393
  • ، عضو گروه قران و حدیث 1391←1393
  • ، عضو کارگروه تخصصی علوم شناختی و کمیته مربوطه 1391←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تگزاس ، بیوشیمی

1356 ← 1361

M.Sc ، ENMU ، بیوشیمی

1351 ← 1354

کارشناسی ، تبریز ، شیمی

1345 ← 1349

فعالیت های علمی