فردین قریشی

فردین قریشی،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 00982161112348
اتاق : 345
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه پیام نور ، حقوق

… ← 1388

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، روابط بین الملل

1374 ← 1380

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، روابط بین الملل

1371 ← 1374

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، علوم سیاسی

1367 ← 1371

فعالیت های علمی