پروفایل

  • ، مدیرگروه اخلاق وآشنایی با منابع اسلامی 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، فلسفه وکلام اسلامی

1384 ← 1389

M.Sc ، تربیت مدرس ، الهیات ومعارف اسلامی

1369 ← 1373

کارشناسی ، جامعه الزهرا ، فقه واصول

1361 ← 1369

فعالیت های علمی