غلامرضا نبی بیدهندی

غلامرضا نبی بیدهندی،

استاد
 • کمیته راهبردی سایتها
 • کار گروه جذب
 • عضو وابسته علوم فنون
 • کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیئی
 • عضو کمیته محیط زیست برنامه ریزی اموزشی
 • کمیته کارافرینی
 • مدیر گروه مهندسی طراحی
 • دبیر کمیته راهبردی محیط زیست
 • مدیر گروه مهندسی محیط زیست
 • عضو کار گروه فنی و راهبردی پسماند
 • عضو کار گروه هوا
 • عضو کار گروه محیط زیست و انرژی
 • عضو حقیقی کمیسیون انرزی عتف
 • عضو کمیته تحقیقات اب
 • عضو فرهنگستان
 • عضو کمیته فنی
 • عضو کمیته پژوهش ابفای کشوری
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
شماره تماس : 61113167
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 2504 ارجاعات
 • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
 • 17535 ارجاعات
 • 64 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

 • عضو کمیته پژوهش ابفای کشوری 1400←…
 • عضو کمیته فنی 1400←…
 • عضو هیئت ممیزه 1394←1396
 • عضو حقیقی کمیسیون انرزی عتف 1394←…
 • عضو کار گروه محیط زیست و انرژی 1394←…
 • عضو کار گروه هوا 1393←…
 • عضو کار گروه فنی و راهبردی پسماند 1393←…
 • مدیر گروه مهندسی محیط زیست 1393←…
 • دبیر کمیته راهبردی محیط زیست 1392←…
 • مدیر گروه مهندسی طراحی 1392←…
 • کمیته کارافرینی 1391←…
 • عضو کمیته محیط زیست برنامه ریزی اموزشی 1391←…
 • کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیئی 1390←…
 • عضو وابسته علوم فنون 1390←…
 • کار گروه جذب 1390←…
 • جشنواره ایده های نو اور 1388←1394
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه چهار دوره 1388←1394
 • کمیته صنعت و محیط زیست 1388←1394
 • کمیته راهبردی سایتها 1386←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دهلی ، شیمی

1365 ← 1369

M.S ، دهلی ، شیمی

1363 ← 1365

کارشناسی ، دهلی ، شیمی

1358 ← 1363

فعالیت های علمی