غلامرضا نبی بیدهندی

غلامرضا نبی بیدهندی،

استاد
 • سازمان میراث فرهنگی ، کمیته راهبردی سایتها
 • بنیاد دانشنامه نگاری ، کار گروه جذب
 • علوم فنون ، عضو وابسته علوم فنون
 • صندوق پژوهشگران ، کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیئی
 • وزارت علوم ، عضو کمیته محیط زیست برنامه ریزی اموزشی
 • پارک علمی فناوری ، کمیته کارافرینی
 • دانشگاه تهران ، مدیر گروه مهندسی طراحی
 • معاونت پژوهشی ، دبیر کمیته راهبردی محیط زیست
 • دانشگاه تهران ، مدیر گروه مهندسی محیط زیست
 • سازمانپسماند ، عضو کار گروه فنی و راهبردی پسماند
 • صندوق پژوهشگران ، عضو کار گروه هوا
 • وزارت علوم ، عضو کار گروه محیط زیست و انرژی
 • عتف ، عضو حقیقی کمیسیون انرزی عتف
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
 • 82 ارجاعات
 • 5 h-Index

پروفایل

 • دانشگاه تهران ، عضو هیئت ممیزه 1394←1396
 • عتف ، عضو حقیقی کمیسیون انرزی عتف 1394←…
 • وزارت علوم ، عضو کار گروه محیط زیست و انرژی 1394←…
 • صندوق پژوهشگران ، عضو کار گروه هوا 1393←…
 • سازمانپسماند ، عضو کار گروه فنی و راهبردی پسماند 1393←…
 • دانشگاه تهران ، مدیر گروه مهندسی محیط زیست 1393←…
 • معاونت پژوهشی ، دبیر کمیته راهبردی محیط زیست 1392←…
 • دانشگاه تهران ، مدیر گروه مهندسی طراحی 1392←…
 • پارک علمی فناوری ، کمیته کارافرینی 1391←…
 • وزارت علوم ، عضو کمیته محیط زیست برنامه ریزی اموزشی 1391←…
 • صندوق پژوهشگران ، کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیئی 1390←…
 • علوم فنون ، عضو وابسته علوم فنون 1390←…
 • بنیاد دانشنامه نگاری ، کار گروه جذب 1390←…
 • دانشگاه تهران ، جشنواره ایده های نو اور 1388←1394
 • دانشگاه تهران ، عضو هیئت ممیزه دانشگاه چهار دوره 1388←1394
 • وزارت علوم ، کمیته صنعت و محیط زیست 1388←1394
 • سازمان میراث فرهنگی ، کمیته راهبردی سایتها 1386←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دهلی ، شیمی

1365 ← 1369

M.Sc ، دهلی ، شیمی

1363 ← 1365

کارشناسی ، دهلی ، شیمی

1358 ← 1363

فعالیت های علمی