مهدی قراباغی

مهدی قراباغی،

دانشیار
  • مدیر پژوهشهای کاربردی پردیس فنی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
فرآوری مواد معدنی | محیط زیست معدنی
شماره تماس : 82084556
اتاق : 1st floor
Scopus
  • 1279 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۸
Google Scholar
  • 1643 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

  • مدیر پژوهشهای کاربردی پردیس فنی 1399←1401
  • مدیر پژوهشهای کاربردی پردیس فنی 1397←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی امیرکبیر ، فرآوری مواد معدنی

1386 ← 1390

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، فرآوری مواد معدنی

1383 ← 1385

فعالیت های علمی