اعضای هیات علمی

غلامحسین کریمی دوستان

غلامحسین کریمی دوستان،

استاد
  • معاون پژوهشی کمیسیون علوم انسانی
  • سردبیر نشریه پژوهشهای ایران شناسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
Google Scholar
  • 381 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

پروفایل

  • رییس کمیسیون تخصصی مشورتی علوم انسانی دانشگاه تهران 1397←1400
  • رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1397←1400
  • رییس دانشکده و علوم انسانی 1392←1395
  • مدیر مسیول مجله پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت 1391←1393
  • سردبیر نشریه پژوهشهای ایران شناسی 1390←…
  • معاون پژوهشی کمیسیون علوم انسانی 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی