مسعود طالب خان گروسی

مسعود طالب خان گروسی،

استاد
  • مدیر گروه آموزشی مامایی و بیماریهای تولید مثل
  • عضو کمیته اخلاق دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
  • مسئول آموزش آزاد دانشکده دامپزشکی
Scopus
  • 197 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • مسئول آموزش آزاد دانشکده دامپزشکی 1396←…
  • مدیر گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل دام 1395←1397
  • عضو هئیت تحریریه مجله Iranian Journal of Veterinary Medicine 1394←1396
  • مشئول روابط بین الملل دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد 1381←1391

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی