معصومه فروتن

معصومه فروتن،

استاد
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی فیزیک | نانو شیمی
شماره تماس : 61112896
Scopus
  • 813 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
Google Scholar
  • 882 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تبریز ، شیمی فیزیک

1376 ← 1382

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تبرِِیز ، شیمی فیزیک

1373 ← 1375

کارشناسی ، بوعلی سیناهمدان ، شیمی

1368 ← 1372

فعالیت های علمی