پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، زبان وادبیات عرب

1369 ← 1374

M.S ، تهران ، زبان وادبیات عرب

1365 ← 1368

کارشناسی ، تهران ، زبان وادبیات عرب

1358 ← 1365

فعالیت های علمی