فرشاد کوثری

فرشاد کوثری،

استاد
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 2704 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 3670 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، انستیتوپلی تکنیک ویرجینیا ، مهندسی مکانیک

1364 ← 1369

کارشناسی ارشد ، ایالتی لوئیز یانا ، مهندسی مکانیک

1362 ← 1362

B.S ، ایالتی لوئیز یانا ، مهندسی مکانیک

1358 ← 1362

کلمات کلیدی