اعضای هیات علمی

پروفایل

  • دوره زمستانه افزایش توانمندی ها و شایستگی های حرفه ای (24 ساعت) 1400←1400
  • دوره تابستانه افزایش توانمندی ها و شایستگی های حرفه ای (8 ساعت) 1400←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تبریز ، جغرافیای طبیعی

1372 ← 1377

M.S ، شهید بهشتی ، جغرافیای طبیعی

1367 ← 1370

کارشناسی ، تربیت معلم تهران (خوارزمی) ، دبیری جغرافیا

1363 ← 1367

کلمات کلیدی