پروفایل

  • عضو کمیته علمی همایش بین المللی زنان و زندگی شهری 1396←1396
  • عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، جغرافیای انسانی

1369 ← 1375

دوره سوم سطح - کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، جغرافیای انسانی

1366 ← 1369

دوره دوم سطح - کارشناسی ، تهران ، جغرافیا

1362 ← 1369

کلمات کلیدی