فضیله دادور

فضیله دادور،

استاد
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(روستایی)
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
  • 286 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

پروفایل

  • عضو کمیته علمی همایش بین المللی زنان و زندگی شهری 1396←1396
  • عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تربیت مدرس ، جغرافیای انسانی

1369 ← 1375

دوره سوم سطح - کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، جغرافیای انسانی

1366 ← 1369

دوره دوم سطح - کارشناسی ، تهران ، جغرافیا

1362 ← 1369

فعالیت های علمی