فریبرز جولای

فریبرز جولای،

استاد
 • سرپرست گروه مهندسی صنایع پردیس بین المللی کیش
 • عضو کمیته مهندسی صنایع وزارت علوم
 • عضو هیات علمی وابسته پردیس بین المللی کیش
 • مدیر برنامه ریزی و نظارت
 • معاون آموزشی دانشکده مهندسی صنایع
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضا هیات علمی
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی صنایع
مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی | مهندسی صنایع
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 6722 ارجاعات
 • 47 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
 • 9826 ارجاعات
 • 57 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

 • عضو گروه نخصصی مهندسی صنایع 1396←1398
 • عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی سازمان امور دانشجویان 1396←1397
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1395←…
 • رییس دانشکده مهندسی صنایع 1395←1398
 • عضو کمیته علمی -تخصصی مکانیک و صنایع دانشگاه جامع علمی کاربردی 1395←1397
 • عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی وزارت علوم 1395←1396
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضا هیات علمی 1394←…
 • مدیر گروه مهندسی صنایع پردیس البرز دانشگاه تهران 1394←1396
 • معاون آموزشی دانشکده مهندسی صنایع 1393←…
 • مدیر گروه مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی 1392←1395
 • عضو هیات علمی وابسته دانشکده فنی و معماری پردیس قم 1392←1394
 • مدیر برنامه ریزی و نظارت 1390←…
 • عضو هیات علمی وابسته پردیس بین المللی کیش 1389←…
 • عضو کمیته مهندسی صنایع وزارت علوم 1389←…
 • سرپرست گروه مهندسی صنایع پردیس بین المللی کیش 1388←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پلی تکنیک گرنوبل ، مهندسی صنایع

1373 ← 1377

M.S ، پلی تکنیک گرنوبل ، مهندسی صنایع

1373 ← 1374

M.S ، امیر کبیر تهران ، مهندسی صنایع

1367 ← 1369

کارشناسی ، امیر کبیر تهران ، مهندسی صنایع

1362 ← 1366

کلمات کلیدی