محمود فیروزیان

محمود فیروزیان،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، استانبول ، مدیریت صنعتی

1352 ← 1356

کارشناسی ، استانبول ، مدیریت

1349 ← 1353

کارشناسی ، استانبول ، مدیریت

1348 ← 1352

فعالیت های علمی