پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، استانبول ، مدیریت صنعتی

1352 ← 1356

کارشناسی ، استانبول ، مدیریت

1349 ← 1353

کارشناسی ، استانبول ، مدیریت

1348 ← 1352

فعالیت های علمی