فاطمه قاسمی اصفهانی

فاطمه قاسمی اصفهانی،

استادیار
  • ، دبیر انتشارات سمپوزیوم بین المللی سیستم‌ها و فناوری های نهفته و بی درنگ
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084995
اتاق : 2-611
Scopus
  • 124 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 252 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

پروفایل

  • ، دبیر انتشارات سمپوزیوم بین المللی سیستم‌ها و فناوری های نهفته و بی درنگ 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1384 ← 1390

M.Sc ، دانشگاه اصفهان ، مهندسی کامپیوتر

1383 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی کامپیوتر

1379 ← 1383

فعالیت های علمی