فاطمه قاسمی اصفهانی

فاطمه قاسمی اصفهانی،

استادیار
  • دبیر انتشارات سمپوزیوم بین المللی سیستم‌ها و فناوری های نهفته و بی درنگ
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084995
اتاق : 2-611
Scopus
  • 127 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 257 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

پروفایل

  • دبیر انتشارات سمپوزیوم بین المللی سیستم‌ها و فناوری های نهفته و بی درنگ 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1384 ← 1390

کارشناسی ارشد ، دانشگاه اصفهان ، مهندسی کامپیوتر

1383 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی کامپیوتر

1379 ← 1383

فعالیت های علمی