محمدرضا فتاحی مقدم نوقابی

محمدرضا فتاحی مقدم نوقابی،

استاد
  • مدیر قطب علمی درختان میوه معتدله
Scopus
  • 1088 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال