فرزانه شمیرانی

فرزانه شمیرانی،

استاد
  • مدیرکل دفتر غیردولتی-غیرانتفاعی
  • مدیر کل غیر دولتی
  • عضو شورای سیاستگذاری انتشارات دانشگاه تهران
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی تجزیه
شماره تماس : 02161112481
اتاق : -
Scopus
  • 6321 ارجاعات
  • 42 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
  • 9768 ارجاعات
  • 48 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

پروفایل

  • عضو شورای سیاستگذاری انتشارات دانشگاه تهران 1397←1400
  • مدیرکل دفتر غیردولتی-غیرانتفاعی 1396←…
  • مدیر کل غیر دولتی 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تبریز ، شیمی تجزیه

1370 ← 1374

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تبریز ، شیمی تجزیه

1367 ← 1369

کارشناسی ، دانشگاه اصفهان ، شیمی محض

1363 ← 1367

فعالیت های علمی