اعضای هیات علمی

پروفایل

 

 

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، علوم ارتباطات اجتماعی

1393 ←