فریده عطار

فریده عطار،

استاد
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، اکولوژی - سیستماتیک

1387 ← 1387

کارشناسی ارشد ، تهران ، علوم گیاهی

1387 ← 1387

فعالیت های علمی