پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، اکولوژی - سیستماتیک

1387 ← 1387

M.S ، تهران ، علوم گیاهی

1387 ← 1387

فعالیت های علمی