فریده شایگان

فریده شایگان،

استادیار
پردیس بین المللی کیش / علوم انسانی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • ، معاونت گروه حقوق 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، پاریس 11 ، حقوق بین الملل

1381 ← 1385

فعالیت های علمی